Durga Puja Durga Puja Durga Puja
Durga | Durga Puja Cards | Durga Puja Wallpapers


durga pooja cards

durga pooja cards

durga pooja cards

durga pooja cards

Durga Bhajans

Home » Durga Bhajans24.. praachyaa.n raksha pratiichyaa.n cha chaNDike raksha dakshiNe . bhraamaNenaatmashuulasya uttarasyaa.n tatheshvari ..

25.. saumyaani yaani ruupaaNi trailokye vicharanti te . yaani chaatyarthaghoraaNi tai rakshaasmaa.nstathaa bhuvam.h ..

26.. khaDgashuulagadaadiini yaani chaastraani te.ambike . karapallavasaN^giini tairasmaanraksha sarvataH ..

 
27.. R^ishhiruvaacha ..

28.. eva.n stutaa surairdivyaiH kusumairnandanodbhavaiH . architaa jagataa.n dhaatrii tathaa gandhaanulepanaiH ..

29.. bhaktyaa samastaistridashairdivyairdhuupaistu dhuupitaa . praaha prasaadasumukhii samastaan.h praNataan.h suraan.h ..

30.. devyuvaacha ..

31.. vriyataa.n tridashaaH sarve yadasmatto.abhivaaJNchhatam.h ..

32.. devaa uchuH ..

33.. bhagavatyaa kR^ita.n sarva.n na ki.nchidavashishhyate . yadaya.n nihataH shatrurasmaaka.n mahishhaasuraH ..

34.. yadi chaapi varo deyastvayaa.asmaaka.n maheshvari . sa.nsmR^itaa sa.nsmR^itaa tva.n no hi.nsethaaH paramaapadaH ..

35.. yashcha ma{tya}.rH stavairebhistvaa.n stoshhyatyamalaanane ..

36.. tasya vitta{ddhi}.rvibhavairdhanadaaraadisampadaam.h . vR^iddhaye.asmatprasannaa tva.n bhavethaaH sarvadaambike ..

37.. R^ishhiruvaacha ..

38.. iti prasaaditaa devairjagato.arthe tathaa.atmanaH . tathetyuktvaa bhadrakaalii babhuuvaantarhitaa nR^ipa ..

39.. ityetatkathita.n bhuupa sambhuutaa saa yathaa puraa . devii devashariirebhyo jagattrayahitaishhiNii ..

40.. punashcha gauriidehaatsaa samud.hbhuutaa yathaabhavat.h . vadhaaya dushhTadaityaanaa.n tathaa shumbhanishumbhayoH ..

41.. rakshaNaaya cha lokaanaa.n devaanaamupakaariNii . tachchhR^iNushhva mayaa.a.akhyaata.n yathaavatkathayaami te ..

42.. iti shrii maarkaNDeyapuraaNe saavarNike manvantare deviimaahaatmye shakraadistutirnaama chaturtho.adhyaayaH ..

43.. yA devI sarvabhUteSu shAntirUpeNa saMsthitA namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH.

Click Here To Send
 
Diwali
Site Designed, Developed & Maintained By          Contact Us
Compare Infobase Limited
Copyright 2000-2011
C-62, Community Center, Janakpuri, New Delhi-58 (India)
Tel : +91-11-41588012, 41588013, 25542045
Fax : +91-11-25547264