Durga Puja Durga Puja Durga Puja


durga pooja cards

durga pooja cards

durga pooja cards

durga pooja cards

Durga Bhajans

Home » Durga Bhajans24.. praachyaa.n raksha pratiichyaa.n cha chaNDike raksha dakshiNe . bhraamaNenaatmashuulasya uttarasyaa.n tatheshvari ..

25.. saumyaani yaani ruupaaNi trailokye vicharanti te . yaani chaatyarthaghoraaNi tai rakshaasmaa.nstathaa bhuvam.h ..

26.. khaDgashuulagadaadiini yaani chaastraani te.ambike . karapallavasaN^giini tairasmaanraksha sarvataH ..

 
27.. R^ishhiruvaacha ..

28.. eva.n stutaa surairdivyaiH kusumairnandanodbhavaiH . architaa jagataa.n dhaatrii tathaa gandhaanulepanaiH ..

29.. bhaktyaa samastaistridashairdivyairdhuupaistu dhuupitaa . praaha prasaadasumukhii samastaan.h praNataan.h suraan.h ..

30.. devyuvaacha ..

31.. vriyataa.n tridashaaH sarve yadasmatto.abhivaaJNchhatam.h ..

32.. devaa uchuH ..

33.. bhagavatyaa kR^ita.n sarva.n na ki.nchidavashishhyate . yadaya.n nihataH shatrurasmaaka.n mahishhaasuraH ..

34.. yadi chaapi varo deyastvayaa.asmaaka.n maheshvari . sa.nsmR^itaa sa.nsmR^itaa tva.n no hi.nsethaaH paramaapadaH ..

35.. yashcha ma{tya}.rH stavairebhistvaa.n stoshhyatyamalaanane ..

36.. tasya vitta{ddhi}.rvibhavairdhanadaaraadisampadaam.h . vR^iddhaye.asmatprasannaa tva.n bhavethaaH sarvadaambike ..

37.. R^ishhiruvaacha ..

38.. iti prasaaditaa devairjagato.arthe tathaa.atmanaH . tathetyuktvaa bhadrakaalii babhuuvaantarhitaa nR^ipa ..

39.. ityetatkathita.n bhuupa sambhuutaa saa yathaa puraa . devii devashariirebhyo jagattrayahitaishhiNii ..

40.. punashcha gauriidehaatsaa samud.hbhuutaa yathaabhavat.h . vadhaaya dushhTadaityaanaa.n tathaa shumbhanishumbhayoH ..

41.. rakshaNaaya cha lokaanaa.n devaanaamupakaariNii . tachchhR^iNushhva mayaa.a.akhyaata.n yathaavatkathayaami te ..

42.. iti shrii maarkaNDeyapuraaNe saavarNike manvantare deviimaahaatmye shakraadistutirnaama chaturtho.adhyaayaH ..

43.. yA devI sarvabhUteSu shAntirUpeNa saMsthitA namastasyai namastasyai namastasyai namo namaH.


 
Site Designed, Developed & Maintained By         
Compare Infobase Limited
Copyright 2000-2011
C-62, Community Center, Janakpuri, New Delhi-58 (India)
Tel : +91-11-41588012, 41588013, 25542045
Fax : +91-11-25547264